Overzicht wijzigingen waarderingshandboek 2016

De belangrijkste wijzigingen zijn de actualisatie van de hoogte van de normen en de parameters. Het ministerie streeft naar een verbetering van de basiswaardering en stelt daarom meer eisen aan de datakwaliteit. Verder is de rol van de opdrachtverlening aan de externe taxateur nader uitgewerkt. Daarnaast is opgenomen hoe om te gaan met de overgang van RJ213 naar het WHB 2016 in relatie tot een basis en full waardering in 2015 en 2016. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen van het geactualiseerde handboek op een rij.

 

Actualisatie normen en de parameters

De peildatum is verschoven naar 31-12-2016. Dit houdt onder andere in dat de macro-economische parameters zijn geactualiseerd. Denk aan de inflatie en bouwkostenindexatie. Reasult levert die nieuwe set parameters standaard mee in de taxatiemanagementsoftware. 

De rol van de opdrachtverlening aan de externe taxateur

In het nieuwe handboek is er meer duidelijkheid gekomen over de rol van de taxateur. In het handboek zijn de rapportage eisen opgenomen die het NRVT stelt aan een full taxatie. In het handboek zijn drie aanvullende vrijheidsgraden opgenomen. Dit zijn: toestaan van een onderbouwde exit yield voor de eindwaardebepaling, de schematische vrijheid en de markthuurstijging. 

 

Hogere eisen aan datakwaliteit

Het ministerie stelt dat datakwaliteit belangrijk is. Het is van essentieel belang dat de corporatie aandacht besteedt aan het controleren van de kwaliteit van objectgegevens en de uitkomsten van de waarderingen (eventueel met taxateur) checkt op plausibiliteit. Er is in het handboek een groeipad opgenomen om de datakwaliteit op een hoger plan te brengen. Zo moeten GBO’s, het bouwjaar en de WOZ-gegevens beschikbaar en juist zijn. 

Verdere modelmatige uitwerking van de DCF methode

Er is uitgebreid aandacht besteed aan de verdere modelmatige uitwerking van de DCF methode om meer uniformiteit te bewerkstelligen in de rekenmodellen. Daarbij gaat het over het indexeren en verdisconteren van kasstromen, het omgaan met muteren en uitponden, de eindwaardeberekening, het omgaan met aanvangs- en mutatieleegstand, verhuurdersheffing en een ander uitpondscenario voor parkeren. Een aantal van deze aanpassingen zijn voor het verslagjaar 2016 een handreiking. Voor verslagjaar 2017 zijn deze uitwerkingen een voorschrift. Download het volledige handboek hier >>>

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies, neem dan gerust contact met ons op.

 

Contact