Reasult In Control - Vesteda - page 5

maal gefaciliteerd en voldoet Vesteda eenvoudig
aan het grootste deel van de aanbevelingen zoals
nu gesteld door het PTA.
“Door gebruik te maken van de taxatiemanage­
mentoplossing van Reasult hebben wij nu uni­
form berekende taxatierapporten en een goed
versiebeheer van de taxatiemodellen en de
taxatierapporten, vanaf het eerste concept tot
het definitieve rapport. Ieder moment kan een
audit-trail van alle wijzigingen in taxatiepara­
meters, brongegevens en processtappen getoond
worden”, bevestigt Eikelenboom.
Er is een aantal belangrijke voorwaarden waar­
aan het systeemmoet voldoen. Zo is het voor
Vesteda heel belangrijk dat de functiescheiding
kan worden gehandhaafd. De AIFMD schrijft
immers voor dat de vaststeller van de waarde en
degene die eventueel belang zou kunnen hebben
bij de uitkomst van de taxatie, niet één en dezelfde
persoon mag zijn.
REASULT
REAL ESTATE IN CONTROL
Mathijs Eikelenboom
1,2,3,4 6,7,8
Powered by FlippingBook