Reasult In Control - Vesteda - page 4

Up-to-date en accurate waarde
en waardeontwikkeling van de
portefeuille is essentieel
Vesteda laat elk kwartaal de gehele portefeuille
taxeren door externe taxateurs. Dit is belangrijk
ter verantwoording aan de participanten en toe­
zichthouders, maar ook vanwege de uitgebreide
sturingsinformatie die het oplevert.
Mathijs Eikelenboom, Portfoliomanager bij
Vesteda: “Het is voor Vesteda een vereiste dat de
taxaties transparant, correct en onafhankelijk tot
stand komen. De recente aanbevelingen van het
PTA (Platform Taxateurs en Accountants) vormen
een prima leidraad in dit proces.“
Waar Vesteda voorheen in het taxatieproces
tegenaan liep, was dat taxateurs de vrijheid
hadden hun eigen model te gebruiken bij de
waardering van het vastgoed. De kasstromen
werden ook toen contant gemaakt, maar er zat
verschil in de manier waarop. De taxatierap­
porten kreeg Vesteda aangeleverd en werden
verwerkt in de eigen systemen. Dit was niet alleen
arbeidsintensief, maar bracht ook operationele
risico’s met zich mee. Consequentie van de ver­
schillende modellen was dat de ene taxatie lastig
te vergelijken was met de andere.
Efficiënte, effectieve en
transparante waardebepaling
Vesteda wilde het taxatieproces optimaliseren.
Eikelenboom: “We stellen hoge eisen aan de
totstandkoming van taxaties. We zijn dit traject
in 2010 gestart om de ideale randvoorwaarden
te scheppen om hieraan te kunnen voldoen.
We zochten een systeemwaarmee we het proces
efficiënt in kunnen richten, bijvoorbeeld door
handmatig en dubbel werk te vermijden. Daar­
naast wilden we dat de taxaties gemakkelijk te
vergelijken en te verantwoorden zijn.”
Een deel van de oplossing zit ’m in het hanteren
van een uniforme taxatiemethode. Een ander
deel in het hebben van een eenduidig proces
met een duidelijke workflow en het hebben van
één systeem. Dit maakt efficiencyverbetering en
het terugbrengen van fouten mogelijk, o.a. door
taxateurs de invoer van de data rechtstreeks in
het systeem te laten doen.
Vesteda koos na een uitgebreide selectieproce­
dure voor het taxatiemanagement systeem van
Reasult. Hiermee wordt het taxatieproces opti“Zowel taxateurs en onze assetmanagers en portfolio­
managers werken nu rechtstreeks in hetzelfde systeem
met persoonlijke inloggegevens. De functiescheiding
wordt in de oplossing afgedekt en is tevens goed aan­
toonbaar richting accountant.“
1,2,3 5,6,7,8
Powered by FlippingBook