Reasult In Control - Syntrus Achmea - page 5

Investor Relations bij Syntrus Achmea Real
Estate & Finance. “Om aan deze vraag te kunnen
voldoen, volstaat onze huidige software niet.
Deze is vooral gericht op registratie van vastgoed
en niet op het analyseren ervan.”
Aanpak
“Voor het nemen van beleggingsbeslissingen
en het afleggen van verantwoording is beheer­
sing en forecasting van financiële prestaties
van vastgoed een voorwaarde. Hiervoor is een
systeem vereist waarmee op uniforme en gestan­
daardiseerde wijze de ontwikkelingen in rende­
ment, cashpositie en vermogen kunnen worden
geprognosticeerd en geanalyseerd”, vervolgt
Van der Bijl. Besloten werd om op zoek te gaan
naar een nieuw systeem. Voor de selectie hiervan
werd een pakket van zo’n 40 eisen opgesteld.
De te selecteren vastgoedanalyse-tool moest
in ieder geval gaan bijdragen aan; het verder
verbeteren van efficiëntie en transparantie,
het verbeteren van eenduidige forecasten van
scenarioberekeningen, het verbeteren van de
managementinformatie (en snelheid van infor­
matie) en aan het verhogen van de service en
kwaliteit aan de klanten.
“Een rondvraag binnen de branche (het is
een kleine wereld dus iedereen kent elkaar)
leerde ons dat er nauwelijks analysetools
beschikbaar zijn. De meeste zijn nog steeds
gericht op registratie. Van de weinige beschik-
bare tools werd Reaturn AM aanbevolen.
Uit nader onderzoek kwam naar voren dat deze
tool het beste aan onze wensen zou kunnen vol­
doen, al waren er nog wel diverse aanpassingen
noodzakelijk.”
Reaturn AM
“Reaturn AM sloot het beste aan bij onze wensen
doordat het is gericht op toekomstige cashflows.
Hiermee sluit de werkwijze aan bij de vraagstuk­
ken van institutionele beleggers. Binnen Reaturn
AM hebben we met elkaar het analysedeel goed
ontwikkeld, deze analyses hebben vooral betrek­
king op forecasts van te behalen resultaten.
Wat grote toegevoegde waarde heeft is het door­
rekenen van portefeuilles bij diverse simulaties,
de zogenaamde what-if scenario’s. Het inzich­
telijk maken van wat er gebeurt met een porte­
feuille als je een ´building block´ verandert of
als je hem helemaal op zijn kop zet, biedt sterke
inzichten”, aldus Van der Bijl.
“Binnen Reaturn AM hebben we met elkaar het
analysedeel goed ontwikkeld, deze analyses heb­
ben vooral betrekking op forecasts van te behalen
resultaten.”
REASULT
REAL ESTATE IN CONTROL
1,2,3,4 6,7,8
Powered by FlippingBook